Komunikacja z AKCJONARIUSZAMIOgłoszenie z dnia 04 maja 2021 r.

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Wałbrzychu na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 maja 2021 r. na godzinę 13.00 w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 19.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie trybu wyboru Komisji Skrutacyjnej i wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej w Wałbrzychu, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00058056/7.
 11. Podjęcie uchwały sprawie nabycia dzierżawionej nieruchomości niezabudowanej 204/16 Obręb 4 Szczawienko.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zezwolenia Zarządowi na zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w celu produkcji i dystrybucji ciepła.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie Zgromadzenia.

DEMATERIALIZACJA AKCJI

Ogłoszenie z dnia 02 grudnia 2020 r.

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu wzywa Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, ul. Ogrodowa 19, 58-306 Wałbrzych.
Niniejsze wezwanie jest 5 z 5.

Ogłoszenie z dnia 10 listopada 2020 r.

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu wzywa Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, ul. Ogrodowa 19, 58-306 Wałbrzych.
Niniejsze wezwanie jest 4 z 5.

Ogłoszenie z dnia 16 październikania 2020 r.

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu wzywa Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, ul. Ogrodowa 19, 58-306 Wałbrzych.
Niniejsze wezwanie jest 3 z 5.

Ogłoszenie z dnia 18 września 2020 r.

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu wzywa Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, ul. Ogrodowa 19, 58-306 Wałbrzych.
Niniejsze wezwanie jest 2 z 5.

Ogłoszenie z dnia 24 sierpnia 2020 r.

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu wzywa Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, ul. Ogrodowa 19, 58-306 Wałbrzych.
Niniejsze wezwanie jest 1 z 5.


Informacja z dnia 24 sierpnia 2020 r.

Drodzy Akcjonariusze

Zmiana ustawy – Kodeks spółek handlowych z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) nałożyła obowiązek na wszystkie spółki akcyjne zlecenia prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy spółki zewnętrznemu, licencjonowanemu podmiotowi.

W myśl nowych przepisów od 1 marca 2021 r. akcje nie będą mogły posiadać formy dokumentu (obowiązek dematerializacji) i będą musiały być zarejestrowane w Rejestrze Akcjonariuszy prowadzonym przez biuro lub dom maklerski (uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych) lub w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

W zgodzie z powyższą ustawą Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEC S.A. Wałbrzych w dniu 25 czerwca 2020 r. Uchwałą Nr 7 do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy wybrało Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.

W celu ułatwienia kontaktów Państwa (Akcjonariuszy) z Santander Biuro Maklerskie, w sprawach związanych z prowadzeniem rejestru, w załączeniu przesyłam druk zgody na udostępnienie nr telefonu kontaktowego i poczty elektronicznej. Serdecznie zachęcam do wypełnienia i odesłania druku na adres PEC S.A. bowiem ułatwi i przyspieszy to wzajemny kontakt.

Z poważaniem

Prezes Franciszek WaśniowskiPobierz, wypełnij i prześlij do nas: