Komunikacja z AKCJONARIUSZAMIOgłoszenie z dnia 10 maja 2022 r.

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Wałbrzychu na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 09 czerwca 2022 r. na godzinę 14.00 w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 19.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie trybu wyboru Komisji Skrutacyjnej i wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021 r.
 10. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki
  1. zmienia się brzmienie § 6
   • dotychczasowe brzmienie § 6:

    "Kapitał zakładowy wynosi 2 792.900,00 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset) zł i dzieli się na 27.929 (dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych o wartości nominalnej 100,00 (sto złotych) zł każda

    1. akcje serii A: 4.866 akcji imiennych, uprzywilejowanych, każda daje prawo do 5 głosów; 104 akcje imienne bez uprzywilejowania.
    2. akcje serii B: 2.455 akcji imiennych, uprzywilejowanych, każda daje prawo do 5 głosów; 30 akcji imiennych bez uprzywilejowania.
    3. akcje serii C: 2.408 akcji imiennych, uprzywilejowanych, każda daje prawo do 2 głosów; 14 akcji imiennych bez uprzywilejowania.
    4. akcje serii D: 2.360 akcji imiennych, uprzywilejowanych, każda daje prawo do 2 głosów; 11 akcji imiennych bez uprzywilejowania.
    5. akcje serii E: 2.202 akcje imienne, uprzywilejowane, każda daje prawo do 2 głosów; 4 akcje imienne bez uprzywilejowania.
    6. akcje serii F: 8.775 akcji imiennych, uprzywilejowanych, każda daje prawo do 2 głosów.
    7. akcje serii G: 4.700 akcji imiennych, uprzywilejowanych, każda daje prawo do 2 głosów."
   • proponowane brzmienie § 6:

    "Kapitał zakładowy wynosi 2 792.900,00 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset) zł i dzieli się na 27.929 (dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych o wartości nominalnej 100,00 (sto złotych) zł każda

    1. akcje serii A: 4.970 akcji imiennych, każda daje prawo do 1 głosu.
    2. akcje serii B: 2.485 akcji imiennych, każda daje prawo do 1 głosu.
    3. akcje serii C: 2.422 akcje imiennych, każda daje prawo do 1 głosu.
    4. akcje serii D: 2.371 akcji imiennych, każda daje prawo do 1 głosu.
    5. akcje serii E: 2.206 akcji imiennych, każda daje prawo do 1 głosu.
    6. akcje serii F: 8.775 akcji imiennych, każda daje prawo do 1 głosu.
    7. akcje serii G: 4.700 akcji imiennych, każda daje prawo do 1 głosu."
  2. zmienia się brzmienie § 8 ust. 3
   • dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 3:

    "3. Akcjonariusz-założyciel zbywający akcję imienną składa ją Zarządowi Spółki."

   • proponowane brzmienie § 8 ust. 3:

    "3. Akcjonariusz zbywający akcję imienną składa ją Zarządowi Spółki."

  3. w § 8 skreśla się ust. 4
  4. w § 8 ust. 5 zmienia się pierwsze zdanie
   • dotychczasowe brzmienie pierwszego zdania § 8 ust. 5:

    "5. Akcja imienna może być zbyta bez ograniczenia osobie trzeciej, tracąc uprzywilejowanie co do głosu w następującej procedurze:"

   • proponowane brzmienie pierwszego zdania § 8 ust. 5:

    "5. Akcja imienna może być zbyta bez ograniczenia osobie trzeciej, w następującej procedurze:"

  5. zmienia się brzmienie § 9 ust. 2
   • dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 2:

    "2. Pierwszeństwo w nabyciu nowych akcji mają akcjonariusze - założyciele. W przypadku niewykonania przez akcjonariuszy-założycieli prawa pierwszeństwa nabywcami akcji nowej emisji i obligacji zamienionych na akcje mogą być osoby trzecie."

   • proponowane brzmienie § 9 ust. 2:

    "2. Pierwszeństwo w nabyciu nowych akcji mają akcjonariusze. W przypadku niewykonania przez akcjonariuszy prawa pierwszeństwa nabywcami akcji nowej emisji i obligacji zamienionych na akcje mogą być osoby trzecie."

 11. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego. Proponowany dzień prawa poboru 22 czerwca 2022 r.
 12. Podjęcie uchwały o zmianie § 6 Statutu Spółki
  • dotychczasowe brzmienie § 6:

   "Kapitał zakładowy wynosi 2 792.900,00 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset) zł i dzieli się na 27.929 (dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych o wartości nominalnej 100,00 (sto złotych) zł każda

   1. akcje serii A: 4.970 akcji imiennych, każda daje prawo do 1 głosu.
   2. akcje serii B: 2.485 akcji imiennych, każda daje prawo do 1 głosu.
   3. akcje serii C: 2.422 akcje imiennych, każda daje prawo do 1 głosu.
   4. akcje serii D: 2.371 akcji imiennych, każda daje prawo do 1 głosu.
   5. akcje serii E: 2.206 akcji imiennych, każda daje prawo do 1 głosu.
   6. akcje serii F: 8.775 akcji imiennych, każda daje prawo do 1 głosu.
   7. akcje serii G: 4.700 akcji imiennych, każda daje prawo do 1 głosu."
  • proponowane brzmienie § 6:

   "Kapitał zakładowy wynosi 3 992.900,00 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset) zł i dzieli się na 39.929 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych o wartości nominalnej 100,00 (sto złotych) zł każda

   1. akcje serii A: 4.970 akcji imiennych, każda daje prawo do 1 głosu.
   2. akcje serii B: 2.485 akcji imiennych, każda daje prawo do 1 głosu.
   3. akcje serii C: 2.422 akcje imiennych, każda daje prawo do 1 głosu.
   4. akcje serii D: 2.371 akcji imiennych, każda daje prawo do 1 głosu.
   5. akcje serii E: 2.206 akcji imiennych, każda daje prawo do 1 głosu.
   6. akcje serii F: 8.775 akcji imiennych, każda daje prawo do 1 głosu.
   7. akcje serii G: 4.700 akcji imiennych, każda daje prawo do 1 głosu.
   8. akcje serii H: 12.000 akcji imiennych, każda daje prawo do 1 głosu."
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie Zgromadzenia.

ZARZĄD

DEMATERIALIZACJA AKCJI

Ogłoszenie z dnia 02 grudnia 2020 r.

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu wzywa Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, ul. Ogrodowa 19, 58-306 Wałbrzych.
Niniejsze wezwanie jest 5 z 5.

Ogłoszenie z dnia 10 listopada 2020 r.

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu wzywa Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, ul. Ogrodowa 19, 58-306 Wałbrzych.
Niniejsze wezwanie jest 4 z 5.

Ogłoszenie z dnia 16 październikania 2020 r.

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu wzywa Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, ul. Ogrodowa 19, 58-306 Wałbrzych.
Niniejsze wezwanie jest 3 z 5.

Ogłoszenie z dnia 18 września 2020 r.

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu wzywa Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, ul. Ogrodowa 19, 58-306 Wałbrzych.
Niniejsze wezwanie jest 2 z 5.

Ogłoszenie z dnia 24 sierpnia 2020 r.

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu wzywa Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, ul. Ogrodowa 19, 58-306 Wałbrzych.
Niniejsze wezwanie jest 1 z 5.


Informacja z dnia 24 sierpnia 2020 r.

Drodzy Akcjonariusze

Zmiana ustawy – Kodeks spółek handlowych z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) nałożyła obowiązek na wszystkie spółki akcyjne zlecenia prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy spółki zewnętrznemu, licencjonowanemu podmiotowi.

W myśl nowych przepisów od 1 marca 2021 r. akcje nie będą mogły posiadać formy dokumentu (obowiązek dematerializacji) i będą musiały być zarejestrowane w Rejestrze Akcjonariuszy prowadzonym przez biuro lub dom maklerski (uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych) lub w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

W zgodzie z powyższą ustawą Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEC S.A. Wałbrzych w dniu 25 czerwca 2020 r. Uchwałą Nr 7 do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy wybrało Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.

W celu ułatwienia kontaktów Państwa (Akcjonariuszy) z Santander Biuro Maklerskie, w sprawach związanych z prowadzeniem rejestru, w załączeniu przesyłam druk zgody na udostępnienie nr telefonu kontaktowego i poczty elektronicznej. Serdecznie zachęcam do wypełnienia i odesłania druku na adres PEC S.A. bowiem ułatwi i przyspieszy to wzajemny kontakt.

Z poważaniem

Prezes Franciszek WaśniowskiPobierz, wypełnij i prześlij do nas: