Taryfa dla ciepła

Należność za Ciepło Systemowe dostarczane do obiektu odbiorcy ustalana jest na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych (ciepłomierzy) oraz stawek określonych w dokumencie "TARYFA DLA CIEPŁA Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Wałbrzychu".

PEC S.A. Wałbrzych - ekoFaktura

TARYFA DLA CIEPŁA - na podstawie decyzji nr OWR.4210.15.2021.193.XVII.AM z dnia 27 kwietnia 2021 roku, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, została zatwierdzona taryfa dla ciepła wytwarzanego przez PEC S.A. Wałbrzych.