Ogłoszenia

PEC S.A. Wałbrzych - Ogłoszenia

Ogłoszenie z dnia 26 maja 2022 r.

Poniżej przestawiamy "Plan ograniczeń w dostawie ciepła na okres 2022 – 2024r. dla Odbiorców Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu".

Został opracowany zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2021r., poz. 2209).

Plan może zostać wprowadzony tylko w przypadku znacznych ograniczeń w dostawie paliw do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu oraz w przypadku braku możliwości ich zakupu ze wszelkich dostępnych źródeł zaopatrzenia.


Ogłoszenie z dnia 04 kwietnia 2022 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu informuje, że posiada na sprzedaż nieruchomość gruntową, stanowiącą własność PEC S.A. Wałbrzych. Nieruchomość położona jest w Wałbrzychu w obrębie ewidencyjnym nr 4.


PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE SPRZEDAŻY

 • Numer działki: 204/13
 • Powierzchnia działki: 7 450 m2
 • Numer księgi wieczystej: SW1W/00058056/7
 • Cena wywoławcza: 190 zł/m2 (1 415 000 zł )
 • Wysokość wadium: 10% ceny wywoławczej (141 500 zł)

PEC S.A. Wałbrzych - nieruchomość na sprzedaż
PEC S.A. Wałbrzych - nieruchomość na sprzedaż

Działka zlokalizowana jest w Wałbrzychu na Piaskowej Górze, przy ul. Topolowej, w bezpośredniej bliskości ul Długiej, obok marketu Kaufland i przy hurtowni Tadmar.


Otoczenie nieruchomości stanowi istniejąca zabudowa mieszkaniowa oraz usługowo-przemysłowa.


Działka jest uzbrojona w następujące sieci infrastruktury technicznej: energię elektryczną, telekomunikacyjną, sieć wodociągową, sieć kanalizacyjną oraz sieć ciepłowniczą.


Informację o możliwości rozbudowy sieci i przyłączenia się do niej można uzyskać u gestora sieci. Niezbędne przyłącza i sieci nabywca wykona we własnym zakresie i na własny koszt na warunkach określonych przez gestorów sieci.


W granicach nieruchomości przebiegają sieci ciepłownicze. W przypadku konieczności wykonania naprawy, przebudowy, rozbudowy i bieżącej eksploatacji ww. infrastruktury, Nabywca zobowiązany jest udostępnić nieruchomość w celu umożliwienia PEC S.A. Wałbrzych realizacji powyższego. Z uwagi na przebieg powyższych sieci przez działkę Nr 204/13, w notarialnej umowie sprzedaży tej nieruchomości nabywca ustanowi nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu.


PRZEZNACZENIE:

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/421/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynków mieszkalnych z parkingami podziemnymi wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Długiej w Wałbrzychu. Na podstawie art. 7 ust. 4 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 219 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje: § 1. Ustala się lokalizację inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie pięciu budynków mieszkalnych z parkingami podziemnymi wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Długiej w Wałbrzychu na działkach nr 204/13, 204/15 i 204/16 obręb 4 Szczawienko, z obszarem oddziaływania inwestycji obejmującym działki nr 241, 242, 243, 244, 245 oraz części działek nr 208/10, 197/7, 201/9, 201/10, 201/8, 240 i 246 obręb 4 Szczawienko.


SKŁADANIE OFERT:

Pisemne oferty zawierające cenę kupna nieruchomości prosimy składać na piśmie, w sekretariacie Przedsiębiorstwa. Dodatkowch informacji o nieruchomości udziela:

 •    Dyrektor ds. Technicznych - Piotr Kruczkowski
 •     tel. 74 886-91-08 lub 508-020-062; e-mail: p.kruczkowski@pecsa.pl

Ogłoszenie z dnia 31 marca 2022 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu sprzeda lub wydzierżawi działkę zabudowaną nr 191/5, zlokalizowaną jest przy ul. Długiej 3B w Wałbrzychu.


Informacje dotyczące działki:

 • Powierzchnia - 3427 m2.
 • Kształt – nieregularny, zbliżony do prostokąta.
 • Dojazd bezpośredni z ul. Długiej.
 • Drogi i place parkingowe utwardzone.

Informacje dotyczące budynków zlokalizowanych na działce nr 191/5:

 1. Budynek użytkowy warsztatowo-usługowy z zapleczem socjalno-biurowym o powierzchni całkowitej 666,70 m2:
  • Powierzchnia całkowita parteru - 597,50 m2.
   • Wysokość hali warsztatowo-produkcyjnej i magazynu podręcznego – 4,90 m
   • Wysokość pozostałych pomieszczeń – 2,30 m
  • Powierzchnia całkowita 1 piętra – 69,20 m2.
   • Wysokość pomieszczeń – 2,22 m
 2. Budynek biurowo-magazynowy o powierzchni całkowitej 318,30 m2:
  • Wysokość pomieszczeń biurowych – 2,64 m
  • Wysokość pomieszczenia magazynowego – 3,07 m

Budynki są połączone trwałym łącznikiem-ciągiem pieszym. Wyposażone są w opomiarowane media.


Oferty pisemne z ceną netto za nieruchomość (podatek VAT zostanie naliczony nabywcy zgodnie z obowiązującymi przepisami) prosimy składać na portierni PEC S.A. Wałbrzych lub listownie na adres przedsiębiorstwa.

Dodatkowe informacje, w dni robocze w godzinach 7:00-15:00:

 •    Piotr Kruczkowski, tel. 74 886-91-08 lub 508 02 00 62

Ogłoszenie z dnia 26 stycznia 2022 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu informuje, że jako członek Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego uczestniczy w projekcie budowy farmy fotowoltaicznej. Projekt ten dofinasowany będzie ze środków UE.
Czytaj więcej >>>


Ogłoszenie z dnia 21 stycznia 2022 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. (Dz.U. Nr 16 poz.92) w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. 2007 Nr 16, poz. 92), informujemy:

 • o stanie sieci ciepłowniczej, stan na 31 grudnia 2021
 • o strukturze paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego przez przedsiębiorstwo w poprzednim okresie grzewczym, wpływie wytwarzania tego ciepła na środowisko, w zakresie emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów i radioaktywnych odpadów za rok 2021