Wymagane prawem


21 stycznia 2022 roku - Informacja w sprawie paliw pierwotnych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. (Dz.U. Nr 16 poz.92) w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych, przekazujemy informacje o strukturze paliw pierwotnych zużywanych w 2021 roku do wytwarzania sprzedawanego ciepła:

  • węgiel kamienny energetyczny – 87,06 %
  • gaz ziemny wysokometanowy – 12,44 %
  • biomasa – 0,50 %

Zakres emisji w 2021 roku wynosił:

  • dwutlenek węgla – 54 854 t
  • dwutlenek siarki – 53,31 t
  • tlenki azotu – 51,70 t
  • pyły ze spalania paliw – 3,60 t
  • odpady radioaktywne – 0,00 t

Dane za 2021 rok

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu jako sprzedawca energii cieplnej na podstawie art. 5 ust. 6c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z póź.zm.) informuje:

Przeciętne zużycie ciepła dla grup taryfowych w 2021 roku, wyrażone ilorazem zapotrzebowania na energię cieplną oraz średniej rocznej mocy zamówionej przedstawia poniższa tabela:


Grupa odbiorców
 
A1
[GJ/MW]
A2
[GJ/MW]
LG
[GJ/MW]
E2
[GJ/MW]
Gospodarstwa domowe 623,52 465,85 562,77 572,40
Użyteczność publiczna 474,08 431,58 559,84 470,91
Handel / usługi 289,43 242,14 0,00 346,69
Pozostałe (np. przemysł) 179,76 402,32 249,88 0,00

Środkiem poprawy efektywności energetycznej dla Odbiorców ciepła sieciowego jest termomodernizacja. Pod pojęciem termomodernizacji rozumiemy wymianę nieefektywnych węzłów cieplnych, wymianę okien z wysokim współczynnikiem przewodzenia, odpowiednie docieplenie przegród budowlanych oraz likwidację przepływowych gazowych podgrzewaczy wody. Zastosowanie powyższych zaleceń pozwala na ograniczenie energii pierwotnej, którą pobierają Państwo z Naszego Przedsiębiorstwa.


Dane za 2021 rok

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej za rok 2021:

  • Wałbrzych - 1,098
  • Kowary - 1,1

Wskaźnik dla spalania węgla oraz gazu wynosi 1,1

Wpływ na wskaźnik dla sieci w Wałbrzychu miał udział biomasy w mixie paliwowym.